ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Този раздел съдържа информация, свързана с управлението на уебсайта www.arsovimage.com. Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как Собственика на www.arsovimage.com  третира вашите лични данни като администратор.

Ако не сте съгласни с някое от условията, следва да не посещавате уебсайта и да не използвате по какъвто и да е начин услугите, които предлага.

Настоящата Политика за поверителност представлява неизменна част от нашите Общи условия за използване на уебсайта  www.arsovimage.com Всички дефиниции, дадени в Общите условия, са приложими и в настоящата Политика за поверителност.

Настоящата Политика за поверителност е в сила от 1.01.2021 г.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Наименование: ПАНОРАМА СТУДИО ООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1138
бул./ул. район МЛАДОСТ, ж.к.ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН, бл. 41, вх. В, ет. 2, ап. 52

3. Управител: ЧАВДАР АСЕНОВ АРСОВ

4. Вписване в публични регистри: ЕИК: 201854468

НАДЗОРЕН ОРГАН

Комисията за защита на лични данни

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2

Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 19; kzld@cpdp.bg

ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ


Собственикът на www.arsovimage.com  спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• личните данни не се използват за профилиране;
• личните данни не се използват за директен маркетинг;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира и обработва вашите лични данни във връзка с използването на уебсайта www.arsovimage.com  и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следните основания:

•         Изрично получено съгласие от вас като клиент/потребител.

•         Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с вас;

•         Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ НИЕ ОТ НАШИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ                        

Лични данни са всяка специфична информация, отнасяща се до Вас, чрез която самоличността Ви може да бъде установена. Данни, които не могат да бъдат директно или в комбинация с други данни свързани с истинската Ви самоличност, не се считат за лични данни.

1. Администратора не събира и не съхранява „чувствителни“ категории лични данни като например политически убеждения, етнически произход, сексуална ориентация, данни за здравословното състояние на субекта, религиозни или философски убеждения и др.

2. Лични данни, събирани от администратора, когато субектите на данни се свързват директно с администратора по телефона или по имейл.

Когато субектът  на данни се свърже с Администратора по телефон, Администраторът събира и съхранява само и единствено име и телефон за контакт на лицето, като в определени случаи може да събира и съхранява и електронна поща на субекта.

Когато лицето изпрати съобщение до Администратора, използвайки посочения имейл, Администраторът събира и съхранява името, телефона и адреса на електронната поща на лицето, както и информацията, предоставена в съобщението.

Администраторът събира и съхранява посочената информация за целите на комуникацията с физическото лице.

3. Лични данни събирани автоматично.

В нашия уебсайт  събираме данни за всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно следните категории данни:

• IP адрес;

• Идентификатор на браузъра;

• История на посетените страници, с цел установяване на предпочитанията Ви към определени типове съдържание;

• История на направените от Вас търсения в нашите страници;

4. Лични данни събирани от потребителите при сключване на договор за заснемане на мероприятие:

• име и фамилия;
• имейл;
• адрес;
• телефон;

*данни за осъществено плащане по банков път;

БИСКВИТКИ

Можете да получите повече информация относно начина, по който Администраторът използва бисквитки, като се запознаете с Политика относно бисквитки на www.arsovimage.com

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са предоставени директно от тях или са събрани автоматично само за следните цели:

 • За осъществяване на контакт с лицето по e-mail или телефон;
 • За предоставяне на услуги, които предлага www.arsovimage.com;
 • За сключването и изпълнението на договор;
 • За подобряване ефективността и функционалността на уебсайта.
 • За счетоводни цели;
 • За статистически цели;

При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА

Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши лични данни (например, ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните Ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни) ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

Относно данните във връзка с възникналите договорни отношения между администратора и потребителя на уебсайта www.arsovimage.com, се съхраняват за петгодишен срок след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани, освен ако повелителните норми на закона не изискват от Дружеството да пази данните за партньорите си за по-дълъг срок (напр. за категориите документи, които ние сме длъжни да пазим съгласно Закона за счетоводството и/или Данъчно-осигурителния процесуален кодекс).

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Администраторът е предприел широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. В случай, че желаете да получите подробна информация, относно техническите и организационните мерки, моля не се колебайте да се свържете с нас.

НА КОГО СПОДЕЛЯМЕ И РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

 • ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадено съгласие;
 • въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите продукти или услуги;
 • това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган;

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ СПОРЕД GDPR

 • Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.
 • Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.
 • Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
 • Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
 • Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
 • Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.
 • Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

ВРЪЗКИ, ИНСТРУМЕНТИ И СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ДРУГИ КОМПАНИИ

Уебсайтът съдържа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с други компании, Facebook, Instagram.  Администраторът не поема отговорност за претърпени вреди и загуби в следствие използването на тези сайтове. Физическите лица носят собствена отговорност при ползването на тези сайтове и следва да се запознаят с Политиките им на поверителност.